IZJAVA

Izjava se popunjava odmah, u trenutku nastanka sporne situacije

Izjavu popuniti što detaljnije, prateći menije.